fbpx
x
Мени

Дискусија за наодите од ex-post анализата – екстерно оценување и прибирање финални мислења од засегнатите страни

Контакт: Гордана Стефковска Вељановска

Локација: Центар за управување со промени (ЦУП)