x
Мени
Во период на 11 години постоење на Геосфера реализирани се десетина обуки за наставниот кадар и неколку теренски истражувања (rgdgeosfera.tripod.com), а за учениците се реализирани серија од едукативни предавања на повеќе актуелни теми (geosfera-edukacija.webs.com). Исто така, во соработка со ученици од географските и еколошките секции во училиштата организирани се мали ученички проекти на еколошки теми: мапирање на дивите депонии во град Битола и еколошки проблеми на населението од населбата Баир, каде живее претежно ромско население.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА - Битола
Regional geography society GEOSFERA - Bitola
здружение на граѓани
Генерал Васко Карангелески 23/15
Битола
Пелагониски регион

Мите Ристов, претседател
078/233-622
mitegeo@yahoo.com

078/233-622
Мите Ристов, претседател
4002006172226
6102069

Регионалното географско друштво ГЕОСФЕРА-Битола е едно од најактивните географски здруженија во Македонија. Делува во регионот на Битола, Демир Хисар и Ресен, со цел, промовирање на географијата како наука кај сите чинители во образовниот процес и заштита на животната средина во која живееме, како елементарен предуслов за квалитетен живот на целокупната биосфера.
Нашата визија е ЕДУКАЦИЈА ЗА СИТЕ. Оваа визија ќе се постигне со приближување на географијата како наука до сите граѓани, преку непосредно практицирање на географскиот простор во кој живеат и зголемување на свеста кај граѓаните за проблемите со кој се соочуваме и потребата за изнаоѓање на мерки за заштита и унапредување на животната средина.

2006
Возрасни, Деца, млади и студенти, Животна средина и природни ресурси, Образование, наука и истражување
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Млади и студенти, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа
Геосфера
Geosfera
Генерал Васко Карангелески 23/15 Битола
Локално / Општинско, Регионално (во рамките на РМ)
35
20