x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Филозофско друштво на Македонија
Philosophical Society of Macedonia
здружение на граѓани
бул. Гоце Делчев 9А, 1000 Скопје
Центар
Скопски регион

Љупчо Митковски, претседател, 071/317-664, ljmitkovski@hotmail.com

071/317-664
Љупчо Митковски, претседател,
40300003476317
5715557

развој на филозофска култура

1956
Деца, млади и студенти, Култура, Образование, наука и истражување, Развој на граѓанско општество, Толеранција, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Млади и студенти, Образовни институции
ФДМ
PSM
Национално (Македонија), Меѓународно