x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

20/11/2017
Здружение за унапредување на општествените и економски дејности- ЕРГОС
Social and economic activities development association-ERGOS Skopje
Граѓанска организација
ул. Црвена вода, бр. 18/7
Центар

Стеван Томовски, Претседател
тел.: 078 201- 555

070 222-353
Стеван Томовски, Претседател
4030997268580
51517883

Целта на ЕРГПС е унапредување на опшественото економско живеење преку реализација на разни видови проекти, а преку тоа и да се постигне и унапредување на демократијата преку современи форми на организирање на граѓаните, испитување на јавното мислење и ставовите на граѓаните по однос на сите актуелни прашања од нивниот живот. Преку доставување и изготвување предлози и мислења до надлежни органи и организации да се постигне поефективно делување на МСП, зголемување на вработеноста и разрешување на социјалните проблеми, како и заштита на животната средина.

1995
Вработување, Демократија, Деца, млади и студенти, Добро владеење, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Лица со посебни потреби, Меѓуетнички односи, Образование, наука и истражување, Развој на граѓанско општество, Транспарентност
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани)
ЕРГОС