x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЕЛИПСА Куманово
Civil association centre for sustainable development ELIPSA - Kumanovo
Здружение
ул. Илинденска бр.69А Зграда-бивш Комит/3 кат Куманово
Куманово
Североисточен регион

Игор Георгиев, Претседател, 075.65.17.90, elipsacod@yahoo.com

075 651 790
n/a
4017013521683
6840744

Здружението за одржлив развој „Елипса’’ е основана на 14 Декември 2012. Според статутот, општата цел на ова здружение е да се промовира одржливиот развој, зајакнување на демократските процеси и развој на човечки и материјални ресурси во Република Македонија, со следниве специфични цели:
– Поддршка на развојот на институционалните капацитети на централно и локално ниво;
– Подигнување на свеста кај граѓаните за употребата на одржливите практики во економскиот развој;
– Одржливо користење на човечките и природните ресурси;
– Поддршка за одржлив развој на туризмот;
– Обезбедување на интегриран регионален развој во согласност со принципите на одржлив развој
Здружението на граѓани Центар-Елипса за одржлив развој има учествувано во неколку проекти финансирани од различни донатори, има подготвено многу студии, стратешки документи и одржано и неколку обуки од областа на туризмот и животната средина. Со своите експерти ЦОР Елипса учествуваше во подготовка на програмите за развој на планските региони во Република Македонија во области на туризмот, инфраструктурата и транспортот.

2012
Возрасни, Вработување, Деца, млади и студенти, Добро владеење, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Лица со посебни потреби, Меѓуетнички односи, Отчетност, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Транспарентност, Човекови права
Друго
Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Корисници на дрога, Медиуми, Млади и студенти, Рурално население, Сиромашни лица
ЦОР ЕЛИПСА
CSD ELIPSA
ул. Илинденска бр.69А (Зграда-бивш Комитет), 3 кат, 1300 Куманово
Локално / Општинско, Регионално (во рамките на РМ), Национално (Македонија), Регионално (на Балканот)