x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Здружение за животна средина Еко Планета Скопје
Environmental association Eco Planet Skopje
Здружение на граѓани
Бул. Партизански одреди 102/1-31, Скопје
Карпош
Скопски регион

Миле Хаас, претседател на здружението, 078/335-963

078/335-963
Миле Хаас, Претседател
4057016532092
7111606

Заштита и унапредување на животната средина (едукација на населението, со посебен осврт на учениците од основните училишта).

2016
Животна средина и природни ресурси
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Истражување, Социјално-хуманитарна поддршка
Општа јавност (сите граѓани), Деца, Млади и студенти
Еко Планета
Eco Planet
Бул. Партизански одреди 102/1-31, Скопје
Национално (Македонија), Регионално (на Балканот)
10
1
2
Ад-хок грантови