x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

16/06/2017
Извиднички одред Димитар Влахов
Scout association Dimitar Vlahov
Здружение
Трајко Панов бр.22
Велес

Анѓелче Гушев, Старешина, 070265250,

++ 389 43 529 – 222
Анѓелче Гушев, Старешина,
4004996107353
4106903

МИСИЈАТА на Извидничкиот одред “Димитар Влахов” од Велес е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградба на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.
ВИЗИЈА на извидничкото движење во Македонија е да стане современо, атрактивно и самоодржливо и да обединува млади луѓе преку неговите привлечни и динамични работни активности.
ЦЕЛ на извиднички одред “Димитар Влахов“ е да придонесува во развојот на младите луѓе во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални општествени и духовни можности како поединци, како одговорни граѓани и како членови на нивните локални и национални заедници, како и меѓународната заедница.

1953
Деца, млади и студенти, Друго
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)
Граѓански организации, Деца, Млади и студенти
И.О.Д.В.