x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието "Делта општество"
Association for the Development of Democracy and improvement of the quality of life and improvement of education "Delta Society"
ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ФОНДАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ
ул. бул. Македонска Војска бр.20/2-3 - Скопје
Ѓорче Петров
Скопски регион

Михаил Огненовски - претседател, 075/838-868,
Илија Кузмановски - ген.секретар, 070/300-212

075/838-868, 070/300-212
Михаил Огненовски - претседател
4032017534215
7193114

Здружение за развој на демократијата и подобрување на квалитетот на живеење и унапредување на образованието. Има над 50 активни членови, редовни:
дипломци, магистри и доктори на науки со просек повисок од 9.5 и почесни:
селетирани поединци, истакнати професионални во општеството

2017
Антикорупција, Владеење на правото, Возрасни, Вработување, Демократија, Деца, млади и студенти, Децентрализација, Добро владеење, Друго, Животна средина и природни ресурси, Заштита на потрошувачите, Здравје и здравствена заштита, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Меѓуетнички односи, Миграција, Образование, наука и истражување, Отчетност, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Толеранција, Транспарентност, Човекови права
Градење инфраструктура, Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување, Раководење, Социјално-хуманитарна поддршка, Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)
Општа јавност (сите граѓани), Банки и претпријатија (деловен сектор), Бегалци, Граѓански организации, Деца, Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа, Рурално население, Сиромашни лица, Стари лица, Други маргинализирани групи
Делта општество
Delta Society
50