x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Центар за одржливост и напредна едукација
Centre for Sustainability and Advanced Education
Здружение на граѓани
Арон Ароести 17
Битола
Пелагониски регион

<a href="mailto:info@csae.mk" title="info@csae.mk">info@csae.mk</a>

/
Гордана Мишевска
4002006176485
6169171

ЦОНЕД постои од 2006 година со мисија: Остварување на поширок интерес за одржлив развој преку примена на модели за напредна едукација и соработка.

2006
Возрасни, Вработување, Деца, млади и студенти, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Образование, наука и истражување
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест)
Граѓански организации, Деца, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции
ЦОНЕД
CSAE
Локално / Општинско, Национално (Македонија)

EKOEnergy