x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Центар за правни истражувања и анализи
Center for Legal Research and Analysis
Здружение
ул. Благој Давков 2-2/13
Центар
Скопски регион

Лидија Стојкова Зафировска,
Претседател,
lidijaszafirovska@gmail.com

023201845
Лидија Стојкова Зафировска, претседател
4080012528130
6778399

Мисијата на здружението е да ги оспособи граѓаните, како индивидуално, така и колективно, подобро да го разберат функционирањето на правниот систем и неговата ефикасност и влијанието кое го има тој врз нивниот живот во рамките на владеењето на правото.
ЦПИА работи со визија да биде објективен и кредибилен ресурсен центар кој ќе овозможува за пошироката и стручната јавност пристап до корисни анализи и информации, како и практично разбирање за тековните правни прашања, преку кредибилнно и професионално истражување на закононите и нивното спроведување.

2012
Антикорупција, Владеење на правото, Демократија, Добро владеење, Образование, наука и истражување, Човекови права
Градење инфраструктура, Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област
ЦПИА
CLRA
Благој Давков 2-2/13
Национално (Македонија)
Ад-хок грантови