x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

26/10/2017
Здружение на психолози, психотерапевти и советувачи "Cortex"- Тетово
Association of psychologists, psychotherapists and counselors "Cortex"-Tetovo
Здружение
Ул. 29-ти Ноември Бр.А1 ТЕТОВО
Тетово

Сема Халили, 070421150

070421150
Сема Халили , претседател
4028017532991
2312976475029

Групи за раст и развој, креативни работилници, советување( на деца, млади ,возрасни,) психотераписки индивидуални сеанси(деца,млади,возрасни), групи за подршка и мотивациски групи. Соработка со стручни лица(социјален работник, социолог, логопед,дефектолог и психијатар) соработка и со други здружениа и институции.

2017
Возрасни, Деца, млади и студенти, Друго, Меѓуетнички односи, Образование, наука и истражување, Толеранција
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест), Социјално-хуманитарна поддршка
Општа јавност (сите граѓани), Деца, Етнички заедници, Жени, Млади и студенти, Стари лица
ЗПСП ЦОРТЕКС Тетово