x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

19/12/2017
Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти
Assotiation Center for Human Rights and Concflict Resoulution
НВО
Партизански одреди бб
Карпош

Љуан Имери
Менаџер
071341107
luli@chrcr.org.mk

071341107
Мирјана Најчевкса, Претседател
4030006619399
6180140

Центарот за Човекови права и Разрешување Конфликти е организација која примарно се бави со истражувања и едукација, базирани на следниве основни цели:
Да им помогне на граѓаните на Република Македонија да заземат активна улога во разрешувањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етничките и други разлики; и Промовирање на концептот на човековите права и базичните слободи, како суштински дел од политичката, судската и општествената трансформација која се одвива во државата.
Постигнивањето на основните цели, е базирано на превземање на различни активности во рамките на трите клучни области:
Човекови права, насочени кон:
Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи - преку подигање на свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото;
Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко ниво во македонската реалност; и
Трансформирање на постоечкото разбирање за човековите права - од нивно согледување како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални.
Разрешување на конфликти, насочено кон:
Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите - од гледање на конфликтот како на перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, содржат и потреби, чувства и вредности; и
Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на постоечките модели на заедничко преговарање и медијација.
Интеретнички односи, насочени кон:
Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики - од нивно предвидување како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и
Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ - различни култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓузависност.

2007
Владеење на правото, Демократија, Деца, млади и студенти, Децентрализација, Добро владеење, Животна средина и природни ресурси, Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ), Лица со посебни потреби, Меѓуетнички односи, Миграција, Образование, наука и истражување, Отчетност, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Толеранција, Транспарентност, Човекови права
Истражување, Раководење, Социјално-хуманитарна поддршка
Бегалци, Граѓански организации, Деца, Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, ЛГБТИ, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа, Други маргинализирани групи
ЦЧПРК