x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

10/04/2018
ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА
DIALOGUE Center for Deliberative Democracy
Здружение на граѓани
Пере Тошев бр. 9-3
Прилеп

Јосипа Ризанкоска
Претседател
077932405
josipa.rizankoska@cddd.org.mk

048618505
Јосипа Ризанкоска - Претседател
4021016531172
7146108

Дијалог- ЦДД - Прилеп има визија за Македонија во која граѓаните ќе бидат активни учесници во процесите на делиберативната демократија.
ДИЈАЛОГ ќе се занимава со истражување и анализа, промоција на истражувањата со цел придонес за креирање на јавните политики, едукација за промовирање и развој на делиберативната култура, лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија.
Сите овие методи ќе се надградуваат и преку соработка со вмрежување со владини, меѓувладини и невладини здруженија кои ги делат истите вредности и цели.
Главни полиња на истражување се:
- Делиберативна демократија
- Владеење на правото;
- Избори и политички партии;
- Цивилно општество;
- Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната демократија во Република Македонија;
- Дискриминација и маргинализирани групи;
- Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за инклузивноста на немнозинските етнички малцинства,
- Родова рамноправност;
- Социјална правда и
- Европска Унија и евроатланските интеграции.

2016
Демократија
Владеење на правото, Демократија, Добро владеење, Информации, комуникации и медиуми, Меѓуетнички односи, Образование, наука и истражување, Развој на граѓанско општество, Толеранција, Транспарентност, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Граѓански организации, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, Медиуми, Сиромашни лица, Други маргинализирани групи
ЦДДД