x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

29/06/2017
Балкански институт за регонална соработка
Balkan institute for regional cooperation
здружение
Ул, Машал Тито бр.03, Теарце
Теарце

Бардул Заими, извршен директор, 076 497 855
bardhyl.zaimi2013@gmail.com

076497855
Бардуљ Заими, извршен директор
4079013501114
6839479

Промовирање, подржување и поттикнување на новинарството преку усовршување на новинарите
Обука, усовшување и потикнување на новинарство на локално ново преку локални медиуми
Создавање на сила мрежа на за соработка меѓу новинарите внатре во Македонија, а потоа да се потикнуваат ипреку-граничните соработки преку сториии проекти
Организирање на тренинзи и усобршување на новинари и уредници

2012
Антикорупција, Владеење на правото, Демократија, Добро владеење, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Меѓуетнички односи, Миграција, Отчетност, Родови прашања, Толеранција, Транспарентност, Човекови права
Информирање (на пр. градење свест), Истражување
Општа јавност (сите граѓани), Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, Медиуми, Други маргинализирани групи
БИРС