x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

07/06/2017
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
Women's Civic Initiative ANTIKO
Граѓанска организација
за посети „Вуковарска“ бр.23-1/2, за пошта Поштенски Фах 1090-1010
Чаир

Ирина Хаџи Митова - Координаторка, 070/989-278, antico@t.mk, wci.antiko.mk@gmail.com

+389 2 2614 641
Ѓунер Небиу - Извршна Директорка
4030003485405
5782872

ЖГИ АНТИКО е основана 1999 година како интеретничка граѓанска иницијатива од страна на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење на Р. Македонија.

Визија: Одржлив мир и развој - граѓанско oпштество кој обезбедува еднакви можности и ги почитува човековите права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и секаков друг вид на различност.

Мисија: Динамична , стратешка и лобистичка женска мрежа која ја промовира културата на мирот и изградбата на заедницата преку анимирање, зајакнување и воспоставување на соработка со поединки /ци , граѓански организации и релевантни актери во областа на унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата рамноправност и развојот на мултиетничкото граѓанско општество во локалните заедници на Р. Македонија и пошироко.

ЖГИ АНТИКО, нееднаквоста помеѓу мажите и жените и меѓуетничките тензии ги третира како една од главните пречки за развојот на демократијата, мирот и стабилноста во мултиетничките општества во локални и глобални рамки. Затоа и, нејзините цели и активности се насочени кон афирмација на вредностите базирани на родовата рамноправност, мултикултурализам, искоренување на родовото и домашното насислтво и поддршка на развојот на граѓанскиот активизам во изградбата на заедницата.

Таа, преку тимска работа дава активен придонес во надминувањето на патриархалните вредности, владеење на правото. Јавно застапува и лобира за креирање и инплементација на политики кои создаааат услови за исти права можности и одговорности за сите граѓани.

2003
Владеење на правото, Вработување, Деца, млади и студенти, Добро владеење, Меѓуетнички односи, Отчетност, Развој на граѓанско општество, Родови прашања, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување, Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)
Општа јавност (сите граѓани), Банки и претпријатија (деловен сектор), Граѓански организации, Деца, Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Жени, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа, Рурално население, Други маргинализирани групи
ЖГИ АНТИКО