x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

Центар за италијански јазик и култура ВИА ДАНТЕ Охрид
Center for italian language and culture VIA DANTE Ohrid
невладина, непрофитна, волонтерска организација - здружение
Туристичка 99
Охрид

Алберта Гулицовска,
претседател
078 278 007
ohridtravel@gmail.com

078 278 007
Алберта Гулицовска
4020011518139
6750885

“Виа Данте” се занимава со промоција на италијанскиот јазик и култура, поврзување на секторите на туризмот и културата, поточно културното наследство на Македонија и регионот. Во таа смисла, со градење на мрежа со интернационални, пред се италијански културни асоцијации за реализација на заеднички проекти од културата кои би ја раздвижиле културната сцена во Охрид , пред се надвор од туристичката сезона кога се забележува недостиг од истите. Градиме и стратешки партнерства со другите граѓански организации, фондации, како и јавните институции од сфера на културата и др. Својата дејност “Виа Данте” ја проширува во согласност со потребите на современото живеење,се занимава со развивање на човечките потенцијали, и воопшто зајакнување на граѓанските капацитети во сите сфери. Унапредувањето на локалната средина е процес кој започнува со подигнувањето на свеста кај нејзините жители, континуиран процес на нивната сензибилизација за прашања од есенцијална важност за сите нејзини членови.

2011
Деца, млади и студенти, Животна средина и природни ресурси, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Развој на граѓанско општество
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Информирање (на пр. градење свест)
Општа јавност (сите граѓани), Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Медиуми, Млади и студенти, Невработени, Претприемачи, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа, Друго