x
Мени

This user has not added any information to their profile yet.

05/05/2017
Асоцијација за чиста животна средина „Ајде Македонија“
Association for clean environment "Let's do it Macedonia"
Асоцијација на граѓански организации
ул. Народен фронт бр.17/1-15
Центар

Блаже Јосифовски, Претседател, 075 288 104, blaze@ajdemakedonija.mk

078 259 528
Блаже Јосифовски, Претседател
4080011525596
6750710

Поставивме цели за нашите три основни стратегии за креирање на јавна свест и обезбедување едукација за одржливи практики со отпад, активирање на граѓанското учество преку одржливи отпадни практики и развој и спроведување на одржливи услуги во врска со отпадот. Со цел да извршиме влијание во овие три основни стратегии разбираме дека е императив да ги изградиме внатрешните капацитети и да воспоставиме организациски практики како основа за преземање напори за исполнување на визијата за Македонија без отпад.

Главна цел 1
Зајакнување на внатрешнoто знаење и вештини за одржливи отпадни практики во земјата и во странство.
Специфична цел А
Зголемување на организациски знаења на одржливите отпадни практики за поддршка на подигањето на свеста и учеството на граѓаните.
Главна цел 2
Создавање на работна култура на високи перформанси во насока на одржлива долгорочна реализација на организациската визија.

Специфична цел:
Воведување на ефикасни и ефективни процеси и процедури за да се постигнат одржливи работни практики.
Главната цел 3:
Едуцирање на јавноста за социјалните, економските и еколошките придобивки кога отпадот се реализира како ресурс
Специфична цел:
Подигање на севкупната општествена свест за позитивно влијание од третирање на отпадот од изворот
Главната цел 4:
Воведување на одржливи практики со отпадот со фокус на намалување, повторна употреба и рециклирање на секојдневните ресурси
Специфична цел:
Помагање на луѓето да носат повеќе еколошки свесни одлуки за тоа како да се гледа на отпадот како корисен ресурс
Главната цел 5:
Создавање економски, социјални и еколошки бенефиции за Македонија, преку спроведување на одржливи отпадни практики.
Специфична цел:
Воведување на одржливи отпадни практики во организации, општини и други ентитети низ Македонија.

2011
Добро владеење, Животна средина и природни ресурси
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување, Социјално-хуманитарна поддршка
Општа јавност (сите граѓани), Банки и претпријатија (деловен сектор), Граѓански организации, Општини/единици на локална самоуправа, Сиромашни лица
Ајде Македонија