x
Мени
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

24/02/2017
НЕКСУС - Граѓански Концепт
NEXUS - Civil Concept
Здружение на граѓани
Васил Ѓоргов 33/37
Центар

Афродита Муслиу, претседател, 070 999 425, nexus.civil.concept@gmail.com

070 999 425
Афродита Муслиу, Претседател
4080016559138
7130813

З.Г. НЕКСУС - Граѓански Концепт е непрофитна, невладина и непартиска организација чија основна цел е примоција и унапредување на Демократијата. Нашата визија е за демократско општество со граѓански концепт, во кое граѓаните се слободни со мисла и говор и каде владеењето на правото е од централно значење за општеството кое живееме. Нашата мисија е враќање на демократијата во нејзиното вистинско значење и место преку слободно и активно учество на граѓаните, а особено на младите, во процесот на креирање политики и носење на одлуки кои се од интерес на општествената заедница.
Цели на организацијата: Јакнење на капацитетите на граѓаните и граѓанските ирганизации; Развивање на свеста кај граѓанинот за можноста да прави промени во системот на вредности во општеството; запознавање на младите и граѓаните со нивните основни човекови права загарантирани со Устав и закон; Отстранување на говорот на омраза и разликите по етничка, верска и политичка основа; Волонтерство и практиканство; поттикнување на национална и регионална мултикултурна и мултиетничка соработка; промовирање на европски стандарди и принципи, согласно европските регулативи и договори; европеизација; инвестирање и градење на сопствените капацитети како одговор на актуелните предизвици во општеството;
преку
Учество во промоција и поддршка на процесот на донесување на одлуки и јавни политики; активна сиработка со сите меѓународни, тинк тенк, невладини организации, фондации и здруженија на граѓани, правни и физички лица, државни тела, институции и приватен сектор, со цел реалузација и постигнување на целите на организацијата; развивање на проекти, независни истражувања, настани, дискусии и јавни дебати; активно следење на европските трендови за постојана надградба со најновите методи и техники за постигнување на целите на организацијата.

2016
Владеење на правото, Демократија, Деца, млади и студенти, Добро владеење, Друго, Информации, комуникации и медиуми, Култура, Меѓуетнички односи, Образование, наука и истражување, Развој на граѓанско општество, Толеранција, Човекови права
Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети), Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики), Информирање (на пр. градење свест), Истражување, Друго
Општа јавност (сите граѓани), Граѓански организации, Деца, Државни и јавни институции и/или службеници, Експерти од одредена област, Етнички заедници, Медиуми, Млади и студенти, Образовни институции, Општини/единици на локална самоуправа
НЕКСУС