x
Мени

Ресурси

Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија

Брошура за механизми за заштита на човековите права

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2016 година.

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2015 год.

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2014 год.

Kush punëson Komuna ose partia?

Уставниот суд во стегата меѓу политичките интереси и човековите права 2016

Social Business in Macedonia: Concept, Developments and Perspectives

Стратешко застапување ( литигација ) на случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација

Извештај за спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Kомитетот на министри на Советот на Европа за мерките за борба против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет во Република Македонија

Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005- 2015

Testimi ekstern, notimi, sfidat, dhe hapat e ardhshëm: Testim ekstern me çdo kusht?

Прашања и одговори за родителите на лезбијки, геј мажи, бисексуалци и трансродови млади и возрасни

Извештај од регионалното мониторирање

Quality of Public Service Delivery in the Civil Service of Macedonia: what role for the code of ethics

Тестирање ситуација- метод за докажување дискриминација

Истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните на човековите права и механизмите за заштита при нивно прекршување

(DIS) Integrative power of decentralization: Multi-Ethnic Municipalities in Macedonia

Политичко акциона и правна рамка за човекови права со фокус на социјалната инклузија и намалувањето на сиромаштијата

Анализа на состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%

Бела книга за состојбата со говор на омраза во Република Македонија

Регионални упатства за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе

Who employs the municipality or the party

CICR in Saraj – How to Make it Yield Positive Results in Protecting Minority Rights at the Local Level ?

Основните граѓански и политички права и слободи

Анализа на законската рамка во однос на правата на ЛГБТИ – заедницата

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Македонија