x
Мени

Ресурси

Правото на образование на децата Роми со посебен фокус на девојчињата Ромки

Flat tax policy assessment in Macedonia

Анализа на независноста на судски совет на Република Македонија

Report on some ex-post aspect of decetralizing primary education in Macedonia

Анализа на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, постапката пред органите и комисијата, употреба на правните лекови и судска заштита преку постапките иницирани од новинари

Report on the new face of the IMF

Анализа на имплементацијата на правото на култура на помалите етнички заедници

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

Report on the process of decetralization in Macedonia

Анализа на недостатоците во законот за спречување и заштита од дискриминација

Capital market analysis

Анализа на независните комисии и регулаторните тела-законска поставеност и практично функционирање

Social capital in Macedonia and its impact on the economic growth

Дискриминација на Ромите во образовниот процес, кршење на sидот на одбивање и сегрегација

Migration and remittances in Macedonia

Правото на слободата на мисла и изразување и слобода на мирен собир и здружување

Задолжување на ЕЛС во Романија, Бугарија и Македонија

Bulding leading indicators in Macedonia-MAKLEI

Анализа на независноста на судството во Република Македонија

Report on the labor market in Macedonia

Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективната заштита на правата и слободите на граѓаните

Процена на потребите на локалните механизми за заштита од дискриминација и пристап до правдата во општините

Закон за прекинување на бременост од 2013 година: Јасна слика за укинувањето на демократијата во Македонија

Четврта карта со оценка од заедницата за здравствената заштита во текот на бременоста и по породувањето меѓу Ромките во општина Шуто Оризари

Трета карта со оценка на заедницата : за здравствена заштита во текот на бременоста меѓу ромките во општина Шуто Оризари

Пристап до информации и услуги за СРЗ на лицата со оштетен вид и оштетен слух

Истражување „Документирање на ефектот што регресивното македонско законодавство и ограничувачките политики за абортус го имаат врз човековите права: клучни наоди и препораки“

Проценка на потребите за градење на капацитети на Комисијата за заштита од дискриминација