x
Мени

Ресурси

Innovating health and social care in rural areas – New approaches for Macedonia in cooperation with the Municipality of Krivogaštani

“Promoting LEADER in Austria for the development and strengthening of LEADER in Macedonia”

Përdorimi i teknologjisë ndihmëse në arsimin e rregullta në Maqedoni dhe Austri

Raport nga hulumtimi: Shkollat e mesme në Maqedoni dhe teknologjia asistuese

Përvoja e personave me kufizime nga pjesëmarrja në procesin zgjedhor në Maqedoni – Raport nga fokus grupet e realizuara –

Прирачник за основна обука за користење на информатичка технологија за лица со оштетен вид

Извештај од истражување: Примена на асистивната информатичка технологија во основните училишта во Република Македонија – тековна состојба и потреби –

Прирачник за основна обука за користење на информатичка технологија за лица со оштетен вид

Извештај од истражување: Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија

Искуствата на лицата со попреченост од учеството во изборниот процес во Македонија – Извештај од спроведени фокус групи –

Извештај од истражување: Примена на асистивна технологија во 31 редовно основно училиште во Македонија

Извештај од истражување: Процесот на инклузија во предучилишните установи во општина Карпош

Извештај од истражување: Средните училишта во Македонија и асистивната технологија

Како да го направите вашиот компјутер полесен за употреба

Што нудите за мене?

Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта

Roli i teknologjisë asistive në procesin e individualizimit të mësimit në shkollat inkluzive

Doracak pёr arsimtarё pёr praktika: inkluzive kompjuterike me aplikim tё teknologjisё ndihmёse

Асистивна информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието : анализа и препораки

Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

Прирачник за наставници: употреба на информатичката технологија во училиштата за децата со посебни потреби

Законите и политиките на Република Македонија на полето на попреченоста : извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Како да го направите компјутерот полесен за употреба Скопје

Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë

Doracak për arsimtarë: përdorimi i teknoligjisë qasëse në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta

Примена на информатичката технологија кај деца со аутизам

Преглед на добри практики : Скопје, мај 2015 година Примена на асистивната технологија во редовното образование во Македонија и Австрија

Известувањето на медиумите за лицата со попреченост