x
Мени

Ресурси

First Aid Kit – A Know How Guide for Student Researchers

Капитулација, конфузија, отпор – Социјален капитал на македонскиот средношколец

Corruption in Higher Education, Analysis with Special Accent on Perofmance on UKIM, Skopje

ЕКТС – Реалност или илузија во високото образование анализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер

Capitulation, Confusion or Resistance Social Capital among Macedonian High-School Students

Inequality in Higher Education: Accessability and services for people with disabilities at the University ,,SS Cyril and Methodius ” Skopje

Водич за млади основни граѓански и политички слободи и права

Прирачник за британска парламентарна дебата

Мониторинг и унапредување на работата на Агенцијата за млади и спорт

Учиме право учебник (второ дополнето и изменето издание, 2006)

Препораки за нов модел на студентско организирање во рамки на Законот за високо образование

Прирачник за дебата – „Размислувај гласно“

Покров – тераписка заедница

Информативна брошура за превенција од дрога и алкохол

Еколошка бомба демне над велешани,има ли решение за згурата од „Топилница“?

Фондација Фокус промотивно видео

Краудфандинг – недоволно позната алатка за собирање пари

Што е средношколско учество?

Politika për barazi gjinore – perceptimi i efikasitetit dhe transparencës

Policy on gender equality- perception of efficiency and transaprency

Политики за родова еднаквост- перцепција за ефикасност и транспарентност

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Кривогаштани

The Global Guardian Analysis and positions on the new NATO Strategic Concept

NATO Student Simulation: NATO after the Wales Summit Challenges and Perspectives

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Долнени

Lessons learned and a legacy for A-5 countries future expeditionary missions

Стратегија за млади претприемачи од немнозински етнички заедници

Freedom Safeguarding andsecurity, a new sense of common purpose